Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

Doradca metodyczny

 

 

 

Szanowni Państwo, nauczyciele wszystkich typów szkół…


 „Drogi prowadzą zawsze do ludzi.”
Antoine de Saint-Exupery


witamy serdecznie na stronie Doradca Metodyczny i zapraszamy do korzystania z wiedzy i umiejętności doradców metodycznych, którzy wykonują swoje zadania na rzecz środowiska edukacyjnego zgodnie z priorytetami polityki oświatowej państwa na rok 2016/2017:

 1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
 2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
 3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
 4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Oto zadania doradców metodycznych, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  /Dz. U. Nr 200, poz. 1537/z późn. zmianami -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1251)

 • Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokształcania nauczycieli na terenie
 • Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej i reformy oświaty.
 • Wspieranie nauczycieli w zakresie planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 • Pomoc w doborze, adaptacji i modyfikacji programów nauczania lub ich opracowaniu.
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania działań o charakterze innowacyjnym i stwarzania warunków do rozwoju różnych form aktywności uczniów.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności dydaktycznych w kształceniu uczniów, także o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie szkół i nauczycieli w działaniach podnoszących efektywność kształcenia.
 • Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia wewnątrzszkolnych badań ewaluacyjnych.
 • Pomoc we wdrażaniu technologii informacyjnej i wykorzystaniu nowoczesnych środków dydaktycznych.
 • Podejmowanie działań na rzecz szkół we współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz oświaty.
 • Prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia (od 1 .01.2016r.)
 • i inne wg potrzeb nauczycieli

Marta Choroszczyńska
koordynatorka ds.zespołu doradców metodycznych.

  

 Doradcy metodyczni przy MSCDN Wydział w Warszawie

 

Imie i nazwisko
doradcy
Doradcy metodyczni proponują
- formy doskonalenia zawodowego
dla nauczycieli
Obszar  
Izabela
Cieślińska
Doradca metodyczny proponuje..
Izabela Cieślińska
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu nowodworskiego
Kontakty
oraz
godziny dyżurowania
Sylwia
Łukasik-Gębska
Doradca metodyczny proponuje...
Sylwia Łukasik-Gębska 
Język polski - szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego 
Kalina
Sobczyńska
Doradca metodyczny proponuje…
Kalina Sobczyńska
Język polski 
Halina
Olbryś
Doradca metodyczny proponuje…
Halina Olbryś
 
Matematyka- szkoły ponadgimnazjalne
z powiatu piaseczyńskiego
Aneta Rosłoń-Nowak Doradca metodyczny proponuje…
Aneta Rosłoń-Nowak
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Zofia
Zawadzka
Doradca metodyczny proponuje...
Zofia Zawadzka
 
 Religia 
Mirosław
Łoś
Doradca metodyczny proponuje...
Mirosław Łoś
 Fizyka i matematyka - gmina Czosnów
oraz powiat nowodworski