Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

 

 

 

 

logomko                                                 MSCDN logo bez tla

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy wszystkich chętnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli na bezpłatne szkolenia w ramach grantów Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

 


 

>>  [Oferta szkoleń (do pobrania   .pdf)]  <<

 

 

Granty 2017
Mazowieckiego Kuratora Oświaty

 

 

Grant nr 1 - Wielokierunkowa aktywność ucznia I klasy wg nowej podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

Celem szkolenia jest wprowadzenie w problematykę związaną z planowaniem działań edukacyjno-wychowawczych w klasie I w odniesieniu do zmian w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej.

Czytaj więcej...

Grant nr 2 - Projektowanie pracy nauczyciela w klasie IV

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy nauczycieli i specjalistów na temat celów, założeń oraz struktury nowej podstawy programowej. Adresaci: nauczyciele, nauczyciele - specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Grant nr 4 - Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach i co dalej…

Celem szkolenia jest przygotowanie do planowania i realizowania procesu dydaktycznego w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia w zawodach. 

Czytaj więcej...

Grant nr 5 - Tworzenie programów nauczania w oparciu o nową podstawę programową z wychowania fizycznego

Czytaj więcej...

Grant nr 7 - Zastosowanie TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki

Celem szkolenia jest kształtowanie umiejętności nauczycieli w wykorzystaniu narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz stosowaniu innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem tych narzędzi. Adresaci: nauczyciele, nauczyciele specjaliści, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psychologowie i terapeuci.

Czytaj więcej...

Grant nr 9 - Razem w drodze do budowania kadr dla gospodarki

Celem szkolenia jest przygotowanie do pogłębić współpracę z partnerami społecznymi w dostosowaniu kształcenia do potrzeb rynku pracy w zakresie: oferty edukacyjnej, treści programowych, wprowadzania nowych technologii, realizacji praktycznej nauki  zawodu i praktyk zawodowych, dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, organizacji  konkursów szkolnych, powiatowych  i regionalnych) oraz tworzenia partnerstw lokalnych. 

Czytaj więcej...

Grant nr 11 - Czytać każdy może - edukacja czytelnicza i medialna

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w obszarze stwarzania uczniom warunków do działań na rzecz własnego rozwoju poprzez kształtowanie kompetencji czytelniczych i medialnych.

Czytaj więcej...

Grant nr 12 - Nowatorskie pomysły na promocję biblioteki w środowisku

Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w obszarze upowszechniania czytelnictwa poprzez skuteczną promocję i budowanie wizerunku biblioteki szkolnej, jako interdyscyplinarnej przestrzeni służącej wielostronnemu rozwojowi uczniów. 

Czytaj więcej...

Grant nr 14 - Program wychowawczo-profilaktyczny uwzględniający diagnozę potrzeb środowiska szkolnego

Celem głównym kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej w zakresie konstruowania i dostosowywania programu wychowawczo-profilaktycznego do potrzeb rozwojowych uczniów i zagrożeń środowiskowych danej społeczności szkolnej

Czytaj więcej...

Grant nr 15 - Udzielanie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku.

Czytaj więcej...

Grant nr 16 - Indywidualizacja z pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli i specjalistów na temat indywidualizacji  pracy z uczniem, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  

Czytaj więcej...

Grant nr 17 - Ocenianie kształtujące pomaga się uczyć

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki i specjalistów w zakresie efektywnego stosowania oceniania kształtującego w procesie dydaktycznym.

Czytaj więcej...

Grant nr 18 - Jeśli uczeń ma dysleksję rozwojową… - praktyczne rozwiązania

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy nauczycieli na temat wspomagania ucznia z dysleksją rozwojową na różnych etapach edukacyjnych.

Czytaj więcej...

Grant nr 20 - Praca z uczniem mającym trudności w nauce

Celem szkolenia jest poznanie czynników warunkujących skuteczną indywidualizację w pracy z uczniem mającym trudności w nauce w celu lepszego planowania pracy dydaktyczno- wychowawczej. 

Czytaj więcej...

Grant nr 21 - Jak angażować rodziców w życie szkoły?

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do usprawnienia komunikacji z rodzicami sprzyjającej podjęciu działań angażujących rodziców w życie szkoły.  

Czytaj więcej...

Grant nr 22 - Praca metodą projektu

Celem szkolenie jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania pracy metodą projektu w realizacji wybranych treści nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Czytaj więcej...

Grant nr 23 - Jak radzić sobie z agresją w szkole?

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu konstruktywnych działań wychowawczych dotyczących ucznia.

Czytaj więcej...

Grant nr 24 - Jak radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym?

 Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w życiu i pracy zawodowej oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Czytaj więcej...

Grant nr 25 - Budowanie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole - praktyczne rozwiązania

Celem głównym kursu jest podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie nowatorskich rozwiązań funkcjonowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

Czytaj więcej...

Grant nr 26 - Ochrona prawna nauczyciela

Celem szkolenia jest poszerzenie świadomości i kompetencji prawnych nauczyciela, w szczególności z zakresu znajomości przepisów dotyczących praw nauczyciela w prawie oświatowym, prawie pracy, prawie cywilnym i karnym.

Czytaj więcej...

Grant nr 27 - Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z autyzmem, Zespołem Aspergera i ADHD w oparciu o diagnozę funkcjonalną

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z narzędziami do oceny umiejętności społecznych oraz metodami i formami pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu i ADHD.

Czytaj więcej...