Wybierz wydziałWydział w CiechanowieWydział w OstrołęceWydział w PłockuWydział w RadomiuWydział w SiedlcachWydział w Warszawie

Page 1 of 4

Karta zgłoszenia do projektu MARKPIW

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”), oświadczam iż:

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli z siedzibie w Warszawie przy ul. Świętojerskiej
9 moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do realizacji
w/w formy doskonalenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

2. Przyjmuję do wiadomości – zgodnie z art. 13. ust. 1 i 2 Rozporządzenia, że:

a) administratorem danych osobowych jest Dyrektor Mazowieckiego Samorządowego
Centrum Doskonalenia Nauczycieli (00-236 Warszawa, ul.Świętojerska 9);

b) centralnym administratorem bezpieczeństwa informacji - inspektorem ochrony
danych w ADO jest KTO (dane kontaktowe);

c) odbiorcą danych osobowych będą KTO;

d) dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia Projektu MARKPIW;

e) mam prawo dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) mam prawo wniesienie skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojej osoby narusza przepisy
Rozporządzenia;

g) podanie przeze mnie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Jestem zobowiązany/na do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie niemożność zawarcia umowy.

Nieprawidłowe dane

 

Karta zgłoszenia do projektu MARKPIW

Cykl I - 2018

regulamin zgłoszenia do projektu

Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji
Pracowników Instytucji Wspomagania - MARKPIW

Musisz zaakceptować Regulamin.

Wybierz obszar działania MSCDN
Nieprawidłowe dane

Imię / Imiona
Nieprawidłowe dane

Nazwisko
Nieprawidłowe dane

Data urodzenia
Nieprawidłowe dane

PESEL
Nieprawidłowe dane

Miejsce urodzenia
Nieprawidłowe dane

Płeć

Nieprawidłowe dane

Adres do korespondencji

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Ulica i numer
Nieprawidłowe dane

Numer lokalu
Nieprawidłowe dane

Powiat
Nieprawidłowe dane

Gmina
Nieprawidłowe dane

Obszar
Nieprawidłowe dane

Wykonywany zawód
Nieprawidłowe dane

Nr telefonu kontaktowego
Nieprawidłowe dane

Adres poczty elektronicznej - e-mail
Nieprawidłowe dane

Osoba niepełnosprawna

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, proszę dopisać w jakim zakresie potrzebuje Pani/Pan wsparcia /dostosowania
podczas szkoleń.

 

Miejsce zatrudnienia uczestnika projektu

Typ instytucji (wybierz/zaznacz)

Nieprawidłowe dane

Nazwa instytucji
Nieprawidłowe dane

Ulica i numer
Nieprawidłowe dane

Kod pocztowy
Nieprawidłowe dane

Miejscowość
Nieprawidłowe dane

Powiat
Nieprawidłowe dane

Gmina
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu instytucji
Nieprawidłowe dane

Adres poczty elektronicznej
-e-mail instytucji
Nieprawidłowe dane

Wybrana grupa tematyczna szkolenia dotycząca wybranych kompetencji kluczowych uczniów.

Cykl I - 2018

Wybierz jeden przedmiot
Nieprawidłowe dane

Wypełnij "Kwestionariusz diagnostyczny" dotyczący wiedzy i doświadczenia uczestników w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek, który jest
niezbędnym elementem w procesie rekrutacji.

 

Kwestionariusz diagnostyczny dotyczący wiedzy
i doświadczenia w zakresie wspomagania szkół/przedszkoli/placówek.

Cykl I - 2018

Ważne: Brak doświadczenia i wiedzy w zakresie wspomagania przedszkoli/szkół/placówek
nie dyskwalifikuje i nie jest też warunkiem przystąpienia do projektu MARKPIW.

Informacje uzyskane z wypełnionego kwestionariusza będą wykorzystywane w celu
właściwej organizacji szkoleń i dostosowania procesu doskonalenia do Pana/Pani
potrzeb i oczekiwań.

1. Jaką grupę tematyczną szkolenia wybrałeś/wybrałaś? (zaznacz wybraną)

Nieprawidłowe dane

2. Co spowodowało, że podjąłeś/podjęłaś decyzję o przystąpieniu do projektu MARKPIW? - wymień 3 powody, począwszy od najważniejszego.

a)
Nieprawidłowe dane

b)
Nieprawidłowe dane

c)
Nieprawidłowe dane

3. Jakie jest Twoje doświadczenie w zakresie wspomagania szkół? – zaznacz wszystkie, która Ciebie dotyczą:

Nieprawidłowe dane

Inne(*)
Nieprawidłowe dane

a) Jeśli pełniłeś/pełniłaś rolę osoby wspomagającej szkołę/przedszkolę/placówkę, wymień min. 3 główne zadania, które wykonywałeś/wykonywałaś:

Nieprawidłowe dane

4. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym procesowego wspomagania szkół/przedszkoli/placówek?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

5. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych ze wspomaganiem szkół/przedszkoli/placówek potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Inne(*)
Nieprawidłowe dane

6. Jakie jest Twoje doświadczenie zawodowe w zakresie rozwijania u uczniów wybranej kompetencji kluczowej? – opisz krótko.

Nieprawidłowe dane

7. Czy uczestniczyłeś/uczestniczyłaś wcześniej w doskonaleniu dotyczącym rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Jeśli TAK, podaj, w jakich formach i na jaki temat:

8. Jakiej wiedzy i umiejętności związanych z rozwijaniem kompetencji kluczowych uczniów potrzebujesz?

Nieprawidłowe dane

Inne(*)
Nieprawidłowe dane

Przepisz kod z obrazka
Przepisz kod z obrazka
  Odśwież kodNieprawidłowe dane